Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti

BPK PRAGUE S.R.O. se sídlem: Květnového vítězství 1739/10, Chodov, 149 00 Praha,

identifikační číslo: 1010759451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 245938,

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.penzionpodzdanovem.cz.

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti BPK Prague s.r.o., se sídlem Květnového vítězství 1739/10, Chodov, 149 00 Praha, identifikační číslo: 1010759451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245938, (dále jen „provozovateli“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) či prodeje služby (rezervace ubytování) přes webovou stránku, uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.penzionpodzdanovem.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Provozovatel (ubytovatel) si vyhrazuje právo změny.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v penzionu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení rezervace ubytování ze strany Provozovatele, které obdrží zákazník po uskutečnění rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby zákazníkovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách.

1.5. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád, který se nachází na webových stránkách a je vyvěšen na informační nástěnce v penzionu.

 

2. OBJEDNÁNÍ POBYTU – kupní smlouva

2.1. Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky – uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany zákazníka a obdržením ubytovacího poukazu s přiděleným číslem a zaplacením požadované zálohy (dodržením její splatnosti). Objednávka je možná přes Facebook, Instagram, telefonicky, přes e-mail (info@penzionpodzdanovem.cz, penzionpodzdanovem@gmail.com), přes poptávkový formulář na webovém rozhraní penzionu: https://penzionpodzdanovem.cz/kontakt/ nebo přes on-line rezervační formulář na webovém rozhraní https://penzionpodzdanovem.cz/rezervace/.

2.2. Pro objednání služby vybere kupující z daných možností v rezervačním formuláři na webovém rozhraní penzionu, vyplní formulář, způsob platby a dále stiskne tlačítko „Dokončit“.

2.3. Klient následně obdrží ubytovací voucher, který slouží jako potvrzení rezervace, který obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, doplňující storno podmínky a informace o penzionu (adresa, název). (Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.)

2.4. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuje naše společnost za správné.

2.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

2.6. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

2.7. Klient si může objednat služby také prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatelů. V takovém případě vystavuje potvrzení rezervace zprostředkovatel a zákazník se řídí storno podmínkami a obchodními podmínkami daného zprostředkovatele (např. Booking.com, Hotel.cz).

2.8. V sekci https://penzionpodzdanovem.cz/rezervace/. se nacházejí doplňující obchodní a storno podmínky.

2.8.1. Doplňující obchodní podmínky

I. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

II. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@penzionpodzdanovem.cz. Rozhodující pro stanovení storno poplatku je určení doby zrušení pobytu, datum a čas odeslání emailu.

Po předešlé domluvě mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

III. Platnost

Tyto doplňující obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

 

3. ČASOVÉ VYMEZENÍ

3. 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu telefonicky, emailem nebo pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. od 15:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.penzionpodzdanovem.cz, záložka ceny nebo rezervace.

4.2. Cenu služeb může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nezdice na Šumavě 35, Nezdice na Šumavě 342 01;

b) bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Nezdice na Šumavě 35, Nezdice na Šumavě 342 01;

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-753090207/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu služeb na základě zaslané zálohové faktury, společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. V případě neuhrazení zálohové faktury v daném termínu se objednávka automaticky zruší. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (ceny za ubytování) rezervace bude zrušena. Faktura je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li na faktuře uvedeno jinak.

4.5. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu či zjednodušený daňový doklad - prodejku, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.7. Pro bezhotovostní platby (pokud jsou uvedeny v objednávkovém formuláři) jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY, s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY, s. r. o. Pokud údaj o možnosti platby kartou chybí, platba kartou není možná.

4.8. Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

5. ZRUŠENÍ POBYTU

5.1. Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit prostřednictvím online rezervačního rozhraní Alfred, do kterého se lze přihlásit na základě vytvořené rezervace na www.penzionpodzdanovem.cz, záložka rezervace nebo písemnou formou (e-mailem), přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního – datum provedení storna u provozovatele, elektronicky – datum odeslání emailu a při odeslání v dopise datum přijetí dopisu.

5.2. Při zrušení pobytu ze strany zákazníka účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky jsou vyúčtovány následovně:

Zrušení zdarma 7 dní před příjezdem

50 % z ceny rezervacepři zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem

100 % z ceny rezervacepři zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem

5.3. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené zákazníka. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub zákazníka.

5.4. Zákazník, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

5.5. Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

5.5.1. prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny;

5.5.2. nedodržení rezervovaného termínu.

5.6. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě se zákazníkem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt zákazníka již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

5.7. Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 14 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

5.8. Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 % je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

5.9. Za mimořádných okolností může pobyt zrušit provozovatel. V takovém případě musí tuto skutečnost neprodleně oznámit zákazníkovi a neprodleně mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši nejpozději do 14 dnů od zrušení.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

6.1. V případě reklamace je klient povinen své požadavky na závady oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu během pobytu, aby mohly být závady odstraněny ještě na místě. Pokud to není možné, postupuje klient následovně. Sepíše písemnou reklamaci a společně s příslušným dílem závazné přihlášky k pobytu (voucher, písemné potvrzení rezervace), pošle elektronicky či poštou provozovateli. Tento spis slouží jako reklamační protokol poté, kdy provozovatel potvrdí jeho přijetí.

6.2. Při podání reklamace po ukončení pobytu, se výrazně snižuje nebo zaniká nárok na náhradu škody. Totéž platí v případě, kdy ubytovatel shledá, že reklamace je uplatňována neoprávněně.

6.3. Stížnosti a reklamace vyřizuje provozovatel na e-mailové adrese info@penzionpodzdanovem.cz.

 

7. VZNIKLÉ ŠKODY

7.1. Penzion nenese odpovědnost škody na odložených věcech v penzionu či jeho okolí.

7.2. Host je povinen uhradit veškeré náklady za způsobené škody či krádeže u věcí a zařízení, které jsou majetkem penzionu. Tato povinnost neplatí v případě, že host prokáže, že škody a krádeže nezpůsobil a podnikl veškeré možné kroky k prevenci takové události.

7.3.V případě, že host opustí penzion a zanechá v něm své věci po uplynutí doby sjednaného pobytu, penzion je uloží na bezpečném místě po dobu tří měsíců.

7.4. Penzion neposkytuje hlídané parkoviště a nenese odpovědnost za odcizení a škody způsobené na dopravním prostředku a věcech v něm ponechaných.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

8.3. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a zákazníkem. Zákazník může kdykoliv kontaktovat provozovatele s dotazem, jaké údaje o zákazníkovi jsou provozovatelem zaznamenané, přičemž provozovatel po ověření identity zákazníka tyto informace sdělí.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.3 Informační sdělení jsou zákazníkovi posílány po jeho souhlasu, který je uložený v systému Previo společně s vyplněným formulářem s osobními údaji.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Kupní smlouva nebo rezervace včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 22.5.2024.

10.4. Obchodní podmínky se mohou měnit, doplňovat nebo aktualizovat. Vždy jsou platné obchodní podmínky, které byly platné v době provedení rezervace, tedy nákupu služby.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla: Květnového vítězství 1739/10, Chodov, 149 00 Praha, adresa penzionu (provozovny): Nezdice na Šumavě 35, Nezdice na Šumavě, adresa elektronické pošty: info@penzionpodzdanovem.cz, penzionpodzdanovem@gmail.com, telefon 731 116 805. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

crossmenu